Portal de transparència

Gestió econòmica i pressupostària

    • Pressupost de l’any en curs pdf
    • Auditoria de comptes de l’any anterior pdf
    • Tarifes del CED pdf
    • Transferència del coneixement
    • Perfil del contractant: Aquest espai té per finalitat assegurar la transparència i l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual del consorci Centre d’Estudis Demogràfics de conformitat amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31-10-2007). Aquí hi trobareu la informació relativa a les instruccions reguladores dels procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 175 de la Llei de contractes del sector públic; els anuncis de licitació, i si escau, d’adjudicació; els plecs de clàusules administratives particulars, i els plecs de prescripcions tècniques. I, quan escaigui, les adjudicacions provisionals i les definitives de les licitacions del consorci Centre d’Estudis Demogràfics. En aquest espai també publicarem qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú d’editar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Instruccions internes de contractació per les quals es regulen els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada pdf