Formació

Doctorat en Demografia

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

L’objectiu fonamental del programa de Doctorat en Demografia és formar investigadors en l’àmbit de la recerca bàsica i  de l’aplicada en matèria de població. Per tal d’assolir assolir els objectius marcats i obtenir el títol de doctor, és imprescindible l’elaboració d’una tesi doctoral, la qual consistirà en una investigació original.

Aquest programa de doctorat ofereix:

 • la formació acadèmica necessària per  a la consecució dels coneixements, la metodologia i l’anàlisi crítica que permetin la realització d’investigacions originals.
 • les eines per assolir les capacitats comunicatives imprescindibles per a la transmissió i comunicació dels resultats del treball científic a la comunitat acadèmica i professional.
 • la internacionalització de la formació i de la recerca dels seus doctorands mitjançant estades en institucions i universitats de prestigi internacional.

ESTRUCTURA

El doctorat s’estructura en línies de recerca sota la direcció de professors i investigadors del Departament de Geografia de la UAB i del Centre d’Estudis Demogràfics. La tesi ha de tenir un únic tutor, que pot coincidir o no amb el director de la tesi.

REQUISITS D'ACCÉS GENERALS

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial, ja sigui espanyol o d’un país de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que suposi haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials. Del total de crèdits esmentats, 60 o més  han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat la duració del qual impliqui la consecució d’un mínim de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers. Sense necessitat d’homologar-lo, caldrà la comprovació prèvia de la universitat de que el títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.

REQUISITS D’ACCÉS ESPECÍFICS

 • 25%Qualificacions
  expedient
  acadèmic
 • L’admissió estarà condicionada a l’acceptació per part d’un director de tesi proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat20%Adequació
  temàtica
 • 15%Afinitat dels estudis d’accés amb l’àrea de Demografia
 • 20%Carta de motivació i entrevista personal
 • 10%Obtenció d’ajuts i beques d’investigació
 • 10%Competència lingüística

ADMISSIÓ

 • El candidat que vulgui accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • En el moment de l’admissió, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna al doctorand un tutor acadèmic.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER A L’ADMISSIÓ

 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic de les titulacions de llicenciatura i de màster
 • Proposta del tema del treball d’investigació a desenvolupar com a tesi doctoral.

Més informació

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

Coordinadora del programa de doctorat: Montserrat Solsona Pairó

Representants de les línies de recerca del programa de doctorat en demografia:

Anna Cabré, Andreu Domingo, Albert Esteve, Juan Antonio Módenes, Joaquín Recaño

BEQUES

Tret d’excepcions, el programa de doctorat en Demografia implica una dedicació presencial a temps complet. És molt convenient que el doctorand disposi d’un finançament o beca suficient per a un període mínim de tres anys. El programa de doctorat recolza les sol·licituds de beques competitives nacionals o estrangeres d’aquelles persones amb un bon expedient acadèmic.

Per a més informació sobre l’admissió contactar amb:

Coordinadora docent:
Montserrat Solsona / montse.solsona@uab.cat

Gestió administrativa i acadèmica:
Socorro Sancho Valverde / ssancho@ced.uab.es

Centre d’Estudis Demogràfics (CED)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 30 60

TESIS DOCTORALS INSCRITES EN EL DOCTORAT DE DEMOGRAFIA (en curs)

Union formation and childlessness in Japan and Spain Autor: Mogi, Ryohei
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Transiciones a la edad adulta y desigualdad entre las mujeres mexicanas Autor: Cuevas Ramírez, Lina Eugenia
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Albert Esteve Palós
Mapping epidemic diseases through time: influenza Autor: Cilek, Laura Ann
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Diego Ramiro Fariñas
Health Inequalities in Spain in the past and today Autor: Voigt, Mathias
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Diego Ramiro Fariñas, Amand Blanes Llorens
Climate Change Impacts on Human Temperature-related Mortality & Birth Outcomes in Spain (& France). Spatiotemporal Study Autor: Achebak, Hicham
Curs inscripció: 2016-2017
Dirigida per: Daniel Devolder
L’'exclusió espacial dels més pobres a través d’'un estudi de la mobilitat dins les metròpolis europees: el cas de Barcelona i Marsella Autor: CHEVALIER, Paolo
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Módenes, Juan Antonio; Gallez, Christine
Análisis demográfico del sistema residencial en Bogotá y su Área metropolitana Autor: GARCÍA GARCÍA, Diva Marcela
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Módenes, Juan A.; López-Colás, Julián; Villarraga, Hernán
Proyección de parentesco, de la estructura de los hogares y de las situaciones de dependencia en España Autor: RUEDA SALAZAR, Sarahí Coromoto
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Devolder, Daniel; Spijker, Jeroen
Expansión educativa y patrones de formación familiar: implicaciones para las desigualdades y la pobreza en América Latina Autor: SANJUAN BERNUY, Victoria
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Permanyer, Iñaki
Indian Diapora to Spain: Demo-spatial Analysis and Nieghbourhood Relations Autor: SINGH, Nachatter
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Domingo, Andreu
La evolución de la fecundidad en Colombia: una re-estimación a partir de los censos de población Autor: VEGA LANDAETA, Ángela Patricia
Curs inscripció: 2015-2016
Dirigida per: Recaño, Joaquín; Devolder, Daniel
El abandono temprano del mercado laboral: condiciones de vida y estado de salud Autor: DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Antía
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Blanes, Amand; Miret, Pau
Incidencia y abordaje de la violencia de género: una contribución al debate metodológico Autor: GÓMEZ CASILLAS, Amalia
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Solsona, Montserrat; Permanyer, Iñaki
Demografía Histórica de Cieza (Murcia): procesos de cambio social de una población agrourbana (1870-2013) Autor: MARTÍNEZ LUCAS, Víctor Manuel
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Esteve,Albert; Recaño, Joaquín
Anàlisi sociodemogràfica de la migració valenciana i els seus descendents al món Autor: PITARCH CALERO, Kenneth
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Domingo, Andreu; Blanes, Amand
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento y retorno Autor: RUIZ VALLEJO, Herney Fernando
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Esteve, Albert; Solsona, Montserrat
Barcelona ciutat global i barris gentrificats. Repercussions sociodemogràfiques de les transformacions urbanístiques Autor: SALES FAVÀ, Joan
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Módenes, Juan A.
Los determinantes socio-demográficos y espaciales de la mortalidad por causas en Colombia desde finales de la década de los novena del siglo XX Autor: MARTÍNEZ CABEZAS, Sandra
Curs inscripció: 2014-2015
Dirigida per: Recaño, Joaquín
La migración internacional latinoamericana a través de la óptica familiar: emigración, reagrupamiento familiar y retorno Autor: RUIZ SANTACRUZ, Javier Sebastián
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Recaño, Joaquín
Reproducció social a l’'àrea de Barcelona, segles XV-XIX Autor: BREA MARTÍNEZ, Gabriel
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.
Inter-generational co-residence in Europe amidst social and demographic change Autor: KOKSEL, Pinar
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Esteve, Albert; Permanyer, Iñaki
The Conquest of a Level Playing Field: Changing the Rules of the Marriage Market Autor: LIU, Chia
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Esteve, Albert
Social acceptance, statistical visibility and legality of sames ex-couples across the world Autor: STEIN, Thomas
Curs inscripció: 2013-2014
Dirigida per: Esteve, Albert
Fonts documentals per a l'’estudi de la història de la població a l'’àrea de Barcelona en època pre-estadística (s. XIV-XIX) Autor: AMENGUAL, Miquel
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.
Population and housing patterns in southern Europe: a comparative analysis Autor: AZEVEDO, Alda
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Módenes, Juan A.; López-Colás, Julián
Los circuitos migratorios de los senegaleses en Catalunya Autor: FALL, Abdoulaye
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Domingo, Andreu
Modalidades nupciales en Venezuela: cohabitación y matrimonio, 1971-2001 Autor: FLOREZ PAREDEZ, Elizabeth
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Solsona, Montserrat; Esteve, Albert
Els usos del temps i l'espai de les llars reconstituïdes Autor: GARCÍA SALADRIGAS, Núria
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Solsona, Montserrat; Ajenjo, Marc
Salud y discapacidad en Ecuador: factores sociodemográficos en el contexto de la transición sanitaria Autor: MERA INTRIAGO, Eva María
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Blanes, Amand; Cámara, Antonio D.
La emigración española hacia Europa en el contexto de crisis económica: análisis socio-demográfico Autor: ORTEGA RIVERA, Enrique
Curs inscripció: 2012-2013
Dirigida per: Domingo, Andreu
Estimación de indicadores demográficos para áreas pequeñas en Colombia Autor: CRISTANCHO FAJARDO, César
Curs inscripció: 2011-2012
Dirigida per: Blanes, Amand; Recaño, Joaquín
Análisis demoespacial de los enclaves étnicos y espacios heterolocales en España, 2001-2011 Autor: GALEANO REGUERA, Juan
Curs inscripció: 2011-2012
Dirigida per: Domingo, Andreu
Matrimoni i posició social a Barcelona i el seu entorn. Un estudi als inicis de l'era estadística Autor: VALLS FÍGOLS, Miquel
Curs inscripció: 2008-2009
Dirigida per: Cabré, Anna; Pujadas, Joana M.

TESIS LLEGIDES

Asentamiento territorial de la población extranjera en España a inicios del siglo XXI: segregación residencial, concentración territorial y diversidad poblacional Autor: Galeano Reguera, Juan Martín
Data de lectura: 16/12/2016
Dirigida per: Andreu Domingo i Albert Sabater.
Population and housing patterns in southern Europe: a comparative analysis Autor: Azevedo, Alda
Data de lectura: 12/12/2016
Dirigida per: Juan Antonio Módenes i Julián López
Sistemas familiares y transiciones a la primera unión y al primer hijo en América Latina. Autor: Flores Paredes, Elizabeth
Data de lectura: 10/10/2016
Dirigida per: Albert Esteve Palós i Montserrat Solsona Pairó
Midwifery in low resource environments. Challenges and opportunities in maternal and reproductive health service provision Autor: Speciale, Anna Maria
Data de lectura: 27/06/2016
Dirigida per: Montserrat Solsona Pairó
Cohabitación y familia en Colombia, 1973-2005 Autor: Saavedra Morales, Anny Carolina
Data de lectura: 28/04/2016
Dirigida per: Albert Esteve Palós; Antoni López Gay
Aproximació a les migracions històriques mitjançant l’estudi de la informació nominal Autor: Jordà Sánchez, Joan Pau
Data de lectura: 05/04/2016
Dirigida per: Anna Cabré i Joana Maria Pujadas
Aproximació a l'estudi de les migracions històriques a escala municipal: Olesa de Montserrat, 1581-1930 Autor: Millàs Castellví, Carles
Data de lectura: 20/11/2015
Dirigida per: Joaquín Recaño
De la finalización de los estudios a la formación de la familia en Europa y América Latina Autor: Ortiz Ávila, Elsa
Data de lectura: 17/07/2015
Dirigida per: Daniel Devolder
La movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona: delimitación y análisis de los espacios migratorios Autor: Medina Cruz, Antonio José
Data de lectura: 30/06/2015
Dirigida per: Juan A. Módenes; Marc Ajenjo
Las migraciones internas de los latinoamericanos en España: evolución, determinantes e impacto territorial Autor: Quintero Lesmes, Doris C.
Data de lectura: 12/06/2015
Dirigida per: Joaquín Recaño
Migración interna, movilidad residencial y dinámicas metropolitanas en Colombia. Una aproximación desde la demografía espacial a los movimientos de población registrados en los censos de 1964, 1973, 1993 y 2005 Autor: Villarraga Orjuela, Hernán
Data de lectura: 08/05/2015
Dirigida per: Juan A. Módenes
Tying the Knot and Kissing Childhood Goodbye? Early Marriage in Educationally Expanding Societies Autor: Chager Navarro, Sonia
Data de lectura: 21/11/2014
Dirigida per: Albert Esteve; Joaquín Recaño
La familia como determinante social de la salud subjetiva en España. Una aproximación desde la Demografía Autor: Gumà Lao, Jordi
Data de lectura: 11/07/2014
Dirigida per: Rocío Treviño; Antonio D. Cámara
Salud, espacios y modos de vida en la vejez Autor: Zueras Castillo, Pilar
Data de lectura: 10/07/2014
Dirigida per: Anna Cabré; Antonio D. Cámara
Flores de otro mundo: inmigración internacional y mercados matrimoniales. España en perspectiva comparada Autor: Serret Sanahuja, Joana
Data de lectura: 19/06/2014
Dirigida per: Albert Esteve; Iñaki Permanyer
Salidas de ocupación de los adultos mayores en España, 1956-2012 Autor: Gómez León, Madelín
Data de lectura: 22/11/2013
Dirigida per: Pau Miret
“Ageing in Place” in Europe: a Multidimensional Approach to Independent Living in Later Life Autor: Fernández Carro, Celia
Data de lectura: 14/11/2013
Dirigida per: Juan A. Módenes; Jeroen Spijker
The Two-Sex Problem in Populations Structured by Remaining Years of Life Autor: Riffe, Timothy
Data de lectura: 26/06/2013
Dirigida per: Albert Esteve
Lògiques socials i decisions individuals de la interrupció voluntària de l'embaràs: Espanya a través d'una perspectiva comparada Autor: Ferrer Serret, Laia
Data de lectura: 20/12/2012
Dirigida per: Montserrat Solsona
El componente demográfico de las migraciones exteriores de América Latina, 1950-2050 Autor: Prieto Rosas, Victoria
Data de lectura: 28/09/2012
Dirigida per: Anna Cabré; Joaquín Recaño
El uso del tiempo en las parejas de doble ingreso Autor: Garcia-Román, Joan
Data de lectura: 27/09/2012
Dirigida per: Anna Cabré; Marc Ajenjo
Sociodemographic impact of international migration inflows in the educational system and human capital formation in Catalonia Autor: López Falcón, Diana María
Data de lectura: 13/07/2012
Dirigida per: Andreu Domingo; Joaquín Recaño
El Moviment Natural de la Població, 1858-1974. Història, conceptes i anàlisi crítica dels continguts Autor: Cusidó Vallverdú, Teresa Antònia
Data de lectura: 24/11/2011
Dirigida per: Anna Cabré; Albert Esteve
Transición demográfica y migración en Sonora. Un estudio regional de la evolución de la población durante la segunda mitad del siglo XX Autor: Castro Luque, Lucía
Data de lectura: 30/09/2011
Dirigida per: Albert Esteve
Determinantes contextuales de la mortalidad en México Autor: Nuñez Medina, Gerardo
Data de lectura: 21/06/2011
Dirigida per: Joaquín Recaño
De España a América Latina. Tendencias y factores que inciden en la migración de retorno Autor: Jáuregui Díaz, José A.
Data de lectura: 15/10/2010
Dirigida per: Joaquín Recaño
¿Preferidos y favorecidos? El proceso de asentamiento de la población latinoamericana en España Autor: Vono de Vilhena, Daniela
Data de lectura: 06/10/2010
Dirigida per: Andreu Domingo
Uniones conyugales y distancia social en América Latina Autor: López Ruiz, Luis Ángel
Data de lectura: 06/10/2010
Dirigida per: Anna Cabré; Albert Esteve
Proyecciones de hogares: una aplicación para Venezuela al horizonte 2021 Autor: Yépez Martínez, Brenda
Data de lectura: 04/10/2010
Dirigida per: Juan A. Módenes; Julián López-Colás
Los comportamientos demográficos diferenciales en la formación de la familia de la población inmigrada en España Autor: Bueno García, Xiana
Data de lectura: 16/07/2010
Dirigida per: Andreu Domingo
La dinámica de las migraciones internas en España: una aproximación demoespacial Autor: Franch Auladell, xavier
Data de lectura: 18/09/2009
Dirigida per: Joaquín Recaño; Albert Esteve
Longevidad, discapacidad y dependencia en la C.A. de Euskadi: una aproximación demográfica Autor: Alustiza Galarza, Ainhoa
Data de lectura: 04/09/2009
Dirigida per: Anna Cabré; Julio Pérez
Activitat i complementarietat sociodemogràfica entre les dones immigrades i les no immigrades a Espanya Autor: Vidal Coso, Elena
Data de lectura: 17/07/2009
Dirigida per: Andreu Domingo; Pau Miret
L'adopció internacional a Catalunya: un nou fenomen demogràfic? Autor: Brancós Coll, Inés
Data de lectura: 09/12/2008
Dirigida per: Anna Cabré
El desplazamiento forzado en el interior de Colombia: caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004 Autor: Yaneth Ruiz, Nubia
Data de lectura: 18/01/2008
Dirigida per: Joaquín Recaño; Ciro Martínez
La dimensión familiar de las migraciones interregionales en España durante el siglo XX: un análisis territorial Autor: de Miguel, Verónica
Data de lectura: 13/12/2007
Dirigida per: Joaquín Recaño
¿Quién se empareja con quién? Mercados matrimoniales y afinidades electivas en la formación de la pareja en España Autor: Cortina Trilla, Clara
Data de lectura: 14/11/2007
Dirigida per: Anna Cabré; Albert Esteve
La mortalidad en la España del siglo XX. Análisis demográfico y territorial Autor: Blanes Llorens, Amand
Data de lectura: 07/11/2007
Dirigida per: Anna Cabré
On the robust measurement of well-being in a gender perspective Autor: Permanyer Ugartemendia, Iñaki
Data de lectura: 17/07/2007
Dirigida per: Montserrat Solsona
Canvis residencials i moviments migratoris en la renovació poblacional de Barcelona Autor: López Gay, Antonio
Data de lectura: 24/04/2007
Dirigida per: Anna Cabré; Joaquin Recaño
Factors sociodemogràfics de la distribució espacial de la població de nacionalitat estrangera a Barcelona Autor: Bayona Carrasco, Jordi
Data de lectura: 27/06/2006
Dirigida per: Andreu Domingo
Anticoncepción y fecundidad en la Argentina: prácticas, opiniones y políticas Autor: López, Elsa Mabel
Data de lectura: 14/07/2005
Dirigida per: Anna Cabré
Historias reproductivas en el contexto de la transición de la fecundidad. Estudio de la trayectoria conyugal y anticonceptiva de mujeres colombianas Autor: Medina, Margarita R.
Data de lectura: 28/06/2005
Dirigida per: Maria Eugenia Cosio Zavala
El descenso histórico de la fecundidad matrimonial en España. Análisis territorial retrospectivo a partir de los Censos de 1920,1930 y 1940 Autor: Gil Alonso, Fernando
Data de lectura: 20/06/2005
Dirigida per: Anna Cabré
Evolució i característiques de la mobilitat habitual per treball a Catalunya (1986-2001). L'accessibilitat com a variable intermèdia Autor: Ajenjo Cosp, Marc
Data de lectura: 14/06/2005
Dirigida per: Enric Mendizábal
Movilidad y longevidad en las dinámicas familiares multigenera-cionales. Aplicación al medio rural del Sotavento Veracruzano. México Autor: del Rey Poveda, Alberto
Data de lectura: 28/06/2004
Dirigida per: André Quesnel; Anna Cabré
Trayectorias reproductivas, relaciones de género y dinámicas familiares en Uruguay Autor: Paredes Della Croze, Mariana
Data de lectura: 31/10/2003
Dirigida per: Montserrat Solsona
La residencia secundaria en España: estudio territorial de uso y tenencia Autor: López-Colás, Julián
Data de lectura: 16/07/2003
Dirigida per: Anna Cabré; Juan A. Módenes
El Nomenclàtor com a font per a l'estudi territorial de la població a Catalunya. Aplicacions, 1857-1998 Autor: Esteve Palós, Albert
Data de lectura: 16/05/2003
Dirigida per: Anna Cabré
La regulación de la fecundidad: un estudio demográfico de la anticoncepción, la esterilización, el aborto y el tratamiento de la esterilidad en España Autor: Ruíz Salguero, Magda
Data de lectura: 24/07/2002
Dirigida per: Anna Cabré; Montserrat Solsona
Les telenovel·les catalanes Poble Nou i El Cor de la Ciutat: una anàlisi demogràfica i des de la perspectiva del gènere Autor: Ortega Lorenzo, Marta
Data de lectura: 03/06/2002
Dirigida per: Montserrat Solsona
Las migraciones internas en Colombia. Análisis territorial y demográfico según los censos de 1973 y 1993 Autor: Martínez Gómez, Ciro
Data de lectura: 05/04/2002
Dirigida per: Anna Cabré
Nupcialidad y fecundidad en la Comunidad Autónoma Vasca Autor: Luxan Serrano, Marta
Data de lectura: 30/10/2000
Dirigida per: Anna Cabré